top of page

דף הבית >> תהליך הכשרה מקצועית

תהליך ההכשרה ברותם

- לימודי פסיכותרפיה - כלים שלובים - לימודי הדרכת הורים - מכללת רותם - לימודי חונכות טיפולית

סל המיומנויות המועבר במהלך ההכשרה הינו ספציפי לגישת ה-ReachingOut. גישה זו, המשלבת אקדמיה עם שיטות טיפול מזרמים שונים בפסיכולוגיה ובחינוך, משמשת אותנו להעברת הידע ומיומנויות הנחוצות לסטודנט, לשם פיתוח היכולת לעבוד כמטפל באופן אוטונומי (חונך/מדריך הורים/רכז מקרה).
 

האדם נולד לתוך תא משפחתי, תא זה היינו בעל השפעה רבה על התפתחותו ועיצוב אישיותו. הקורסים מאפשרים הכרה מעמיקה עם מעגלים שונים, העוטפים את עולמו של המטופל ברמה המשפחתית והמערכתית. הסטודנטים יקבלו מיומנויות וכלים שיכינו אותם להתערבויות ברמה המשפחתית והמערכתית. בתוכנית משולבים דיונים ביקורתיים הנוגעים לעבודה מול מורים ובתי ספר.
 

ליכולת ולמיומנויות מחקר תרומה חשובה להמשך ההתפתחות המקצועית של המטפל וליכולתו לבסס פרקטיקה באיכות גבוהה. חלק זה של חקירה אקטיבית של עבודת השדה בתוכנית, נועד להכשיר מטפילים חוקרים ונועד לפתח יכולות הבנה וניתוח של טקסט מקצועי. אנו מאמינים כי בסופו של תהליך למידה מוצלח, מתקבל לומד עצמאי!!!
 

שיטות הלימוד כוללות: הרצאות וסדנאות חווייתיות, למידה פעילה ודיון ביקורתי במקרים טיפוליים ומשחקי סימולציה (תפקידים).
 

bottom of page