top of page

תקנון ותנאי שימוש באתרי האינטרנט של 

רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה

 

אתר רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה  הינו בבעלות "כלים שלובים – אבחון טיפול והדרכה בע"מ" (ח.פ. 513999664).

כתובת: רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה | הברזל 11, תל אביב יפו, 6250769

טלפון: 050-4228189

דוא"ל: Info@rotem-academic.center

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להן. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בוידאו או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים לשני המינים בצורה שווה. הנך רשאי להשתמש בתכנים של האתר בהתאם לכללים המפורטים להן, ואין להשתמש בתכנים אלו באופן אחר.

1. השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

2. הנך רשאי להשתמש באתר לשימוש אישי בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים.

4. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפריטי המידע המוצגים באתר.

5. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את הכלים שלובים – אבחון טיפול והדרכה בע"מ, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שייגרמו כתוצאה מכך.

6. השירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("as is"). רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה לא יישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמשים. כמו כן, רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה לא יישא באחריות לנזק שייגרם למשתמש או לצד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק בעקבות הורדת יישומי תוכנה וקבצים מן האתר או באמצעותו.

7. רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר המפורסם מטעמו הוא מדויק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המרכז נוטל אחריות

8. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות האתר

9. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר או פרסומם באופן עצמאי אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה רשאי לבדוק את התכנים הללו לפני ואחרי פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכן תכנים שאינם רלבנטיים לפרסום באתר המרכז או לעמוד בו הובאו לפרסום.

רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. כמו כן, המרכז אינו נוטל אחריות על תוכן דפים אישיים באתר.

10. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה ומסולף; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט; וכיו"ב.

11. המרכז רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום או שפרסמת בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במרכז או במי מטעמו.

12. במשלוח או בשיגור תכנים לפרסום באתר, הנך מעניק לרותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה רישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעת המרכז. אינך זכאי ולא תהיה זכאי בעתיד לכל תשלום שהוא בגין תכנים שתמסור לפרסום באתר.

13. התכנים שתמסור או שתשגר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.

14. רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמשתמשים מפרסמים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

15. רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה אינו נוטל אחריות על תוכן דפים אישיים באתר וכן על תכנים מטעם משתמשים המפורסמים באתר.

16. באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי המרכז, או מטעמו והמרכז אינו שולט בהם או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת המרכז לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. המרכז אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

17. קישורים לאתרים חיצוניים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד, אין לפרשם כהעדפה או כהמלצה של המרכז מכל סוג שהוא

18. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. המרכז לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

19. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. המרכז אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

20. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

21. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לרותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה, רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעת המרכז, באתר.

22. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמשים באתר) הינן של רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למרכז להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך ואמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מרותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין בכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

23. רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה, מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המרכז או אצל מי מספקיה. רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

שיפוי

24. הנך מתחייב לשפות את רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את רותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

מדיניות פרטיות

 25. מאחר שרותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובדפי הנחיתה השונים שהוא מנהל ומפעיל, החליט המרכז לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נהלי המרכז ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המרכז במידע, שנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. אנו ממליצים לך לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

26. המידע שנאסף בעת השימוש באתר: בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ואותו אתה מוסר ביודעין (כלומר: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תחומי התעניינות, אישור/אי אישור בקשר לקבלת תכנים ומידע שיווקי מרותם - המרכז להכשרת מטפלים בנפש האדם והמשפחה, כתיבת הערות (טקסט חופשי), מוצרים ושירותים שרכשת וכיו"ב. כאמור, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר (כדוגמת הרשמה לאירועים וימי עיון שונים, יצירת קשר, ביצוע תשלומים וכיוב'). אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.